• See this site in fa
  • See this site in en
  • See this site in ar

View this site in your language:


شرکت UniversalStudy خدمات مشاوره و ثبت نام برای دانش آموزان از كشورهاي خاورمیانه که مایل به تحصیل در دانشگاهها ، کالج ها و مدارس زبان در انگلستان و سراسر جهان را می باشند،فراهم می کند.

ما همچنین بهترین امکانات و بیشترین پشتیبانی علمی را برای دانشجویان که باعث موفق شدن آنهادر دانشگاهها می شودرا فراهم می کنیم.
برای جزئیات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید »

 

 

UK Office

2nd Floor,5 Bartholomews,Brighton,East Sussex BN1 1HG, UK .
Tel: +44 (0) 1273 900218
Mob: +44 (0) 7922 571797
Email: info@universalstudy.co.uk